گفتگویی با خانم سیمین فهندژ درباره وضعیت زندانیان بهائی در ایران

یک فنجان چای داغ
گفتگویی با خانم سیمین فهندژ درباره وضعیت زندانیان بهائی در ایران
فروردین ۳۱, ۱۳۹۷

این هفته گفتگویی داریم با خانم سیمین فهندژ، سخنگوی جامعه جهانی بهائی، درباره وضعیت زندانیان بهائی در ایران

ثبت نام در خبرنامه