گپی با همکاران (۶) – سنا، تارا ، ایمان ، فریال ، بدیع

گپی با همکاران (۶) – سنا، تارا ، ایمان ، فریال ، بدیع
فروردین ۵, ۱۳۹۶

پرسش از هومن و پاسخ از سنا روحانی ، تارا مهرآئین ، ایمان ملکوتی ، فریال و بدیع پروانه.

ثبت نام در خبرنامه