گزارش – افتتاح مشرق الاذکار شیلی

گزارشهای رادیویی
گزارش – افتتاح مشرق الاذکار شیلی
مهر ۲۲, ۱۳۹۵

گفتگو با دو تن از شرکت کنندگان

ثبت نام در خبرنامه