گزارش – افتتاح مشرق الاذکار شیلی – بخش سوّم

گزارشهای رادیویی
گزارش – افتتاح مشرق الاذکار شیلی – بخش سوّم
مهر ۲۴, ۱۳۹۵

گفتگو با خانم تبسم انوری، از شرکت کننده گان در این مراسم

ثبت نام در خبرنامه