کودکان منادیان صلح ف۲ (۱۰) – تایید احساسات کودک

کودکان منادیان صلح - فصل ۲
کودکان منادیان صلح ف۲ (۱۰) – تایید احساسات کودک
تیر ۱۳, ۱۳۹۸

وقتی به کودک نشان می‌دهیم که احساسش را می‌فهمیم و ترس هایش را بیان می‌کنیم، فضایی از آرامش و اعتماد بین ما ایجاد می‌شود.

ثبت نام در خبرنامه