کودکان منادیان صلح ف۲ (۱۲) – تاثیر موسیقی و کتابخوانی بر کودکان

کودکان منادیان صلح - فصل ۲
کودکان منادیان صلح ف۲ (۱۲) – تاثیر موسیقی و کتابخوانی بر کودکان
تیر ۲۷, ۱۳۹۸

موسیقی بر حافظه ، رشد هوش ریاضی و تقویت سیستم عصبی و کتابخوانی در افزایش توانمندی در گفتار و هوش هیجانی کودکان تاثیر ثابت شده دارند.

ثبت نام در خبرنامه