کودکان منادیان صلح ف۲ (۱۱) – حد و مرز

کودکان منادیان صلح - فصل ۲
کودکان منادیان صلح ف۲ (۱۱) – حد و مرز
تیر ۲۰, ۱۳۹۸

درک محدودیّتهایی که برای کودک وضع کرده ایم به او میفهماند که چه انتظاراتی از او داریم و در خانواده ما چه رفتاری شایسته است.

ثبت نام در خبرنامه