کودکان منادیان صلح ف۲ (۹) – خلق و خوی کودک

کودکان منادیان صلح - فصل ۲
کودکان منادیان صلح ف۲ (۹) – خلق و خوی کودک
تیر ۶, ۱۳۹۸

خلق و خوی ذاتی کودک در سال اول غالب است اما تا چهار سالگی از تاثیر آن کم می‌شود.

ثبت نام در خبرنامه