کودکان منادیان صلح - فصل ۳
اجتماعی شدن
اسفند ۸, ۱۳۹۸

کودکان در این سن متوجه مسایل اجتماعی می شوند، تبعیض ها و تعارضات اجتماعی را درک می کنند و گاهی این امر موجبات تاثر و تالم انها را فراهم می سازد

ثبت نام در خبرنامه