کودکان منادیان صلح - فصل ۳
ذوق هنری در کودکان
بهمن ۱۷, ۱۳۹۸

پرورش ذوق هنری در این دوره حایز اهمیت می باشد و تاثیر آن در رشد ذهنی و درک مفاهیم انتزاعی در کودکان به اثبات رسیده است.

ثبت نام در خبرنامه