هماهنگی بین والدین و مربی

کودکان منادیان صلح - فصل ۳
هماهنگی بین والدین و مربی
اسفند ۲۲, ۱۳۹۸

هیچ گاه والدین نباید در حضور کودک عمل کرد مربی را مورد مواخذه و یا نکوهش قرار دهند

ثبت نام در خبرنامه