فرهنگ های محلی و قومی عاملی برای اتحاد ملی

چند ثانیه با شما
فرهنگ های محلی و قومی عاملی برای اتحاد ملی
فروردین ۳۰, ۱۳۹۸

هویت های جهانی و فراملی در حال گسترش است و انسان ها روز به روز ادراکات جهانی تری پیدا میکنن، ولي در مقابل، هویت های قومی و محلی، نیز روزبه روز قدرت و ظهور بیشتری می یابند . حتی پیش بینی می‌شود ، فرهنگ جهانی مجموعه بسیار متنوع و گسترده ای از فرهنگ های کوچک محلی و قومی باشد.

ثبت نام در خبرنامه