رشد بی رویه جمعیت بحرانی قابل تامل

چند ثانیه با شما
رشد بی رویه جمعیت بحرانی قابل تامل
تیر ۱۵, ۱۳۹۷

یازدهم ژوئیه روز جهانی جمعیت نامیده شده ، روزی برای یاداوری عواقب رشد بی رویه جمعیت. با افزایش روز افزون جمعیت، نیاز جدی به مسائلی همانند، توسعه پایدار، توسعه شهری و دسترسی به خدمات بهداشتی بیش از همیشه مطرح می گردد.

ثبت نام در خبرنامه