پیشنهاد
جهان هنرمندان
تیر ۳۱, ۱۳۹۷

مخاطب اصلی پيشنهاد اين هفته، مادران و پدرانی هستند كه فرزندانشان به مدرسه می روند. برنامه‌ این هفته به این والدين عزیز پیشنهاد می كند كه فرزندان خود را، به جای دكتر و مهندس و... هنرمند بار بیاورند.

ثبت نام در خبرنامه