برنامه کامل ۲۹ تیر ۱۳۹۷

برنامه‌های روزانه رادیو
برنامه کامل ۲۹ تیر ۱۳۹۷
تیر ۲۹, ۱۳۹۷

در این روز جمعه پرده هفتم برنامه هائی را در پنج بخش ارائه میکند. یک قهرمان - چند ثانیه با شما - موج مثبت - کافه هنر - یک فنجان چای داغ.

ثبت نام در خبرنامه