پندها و پیمان‌ها
نادیا انجمن
اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۸

نادیا انجمن در شهر هرات در افغانستان بدنیا آمد. و در نوجوانی، در دوره های زیرزمینی آموزشی زنان و دختران بود که دریچه پر نور شعر و ادب برویش گشوده شد.

ثبت نام در خبرنامه