– میرزا حسین زنجانی ق۱

پرواز
– میرزا حسین زنجانی ق۱
مهر ۲۱, ۱۳۹۴

آقا میرزا حسین پدرش از علمای زنجان بود ، خودش هم علوم دینی خواند و لباس روحانیّت پوشید . به شدّت از بهائیان متنفّر بود امّا چون میدانست که اصول دین تحقیقی است نه تقلیدی منصفانه تحقیق کرد و بهائی شد و شروع به تبلیغ کرد و فراز و نشیب های زندگی اش آغاز گردید.

ثبت نام در خبرنامه