فاضل مازندرانی ق۵

پرواز
فاضل مازندرانی ق۵
تیر ۱, ۱۳۹۵

فاضل پس از ایمان به آیین بهائی همیشه مطیع دستورات از سوی حضرت عبدالبها و تشکیلات بهائی بود شهر به شهر و کشور به کشورسفر کرد وآیین الهی را به مردم جهان معرفی کرد.

ثبت نام در خبرنامه