فاضل قاینی(نبیل اکبر) ق۵

پرواز
فاضل قاینی(نبیل اکبر) ق۵
فروردین ۳۱, ۱۳۹۵

فاضل قاینی به علت شهرتش همیشه تحت تعقیب عمال حکومت بود ودر هیچ شهری امنیت نداشت.بنابراین قصد روسیه کرد.

ثبت نام در خبرنامه