هیچ معدنى بى گوهر نیست

ورقی از خاطرات
هیچ معدنى بى گوهر نیست
دی ۱۳, ۱۳۹۶

استعدادهاى نهفته در وجودِ تك تك آدميان.

ثبت نام در خبرنامه