ورقی از خاطرات
تلخى آگاهى
فروردین ۱۷, ۱۳۹۸

نقشى كه حتى كوچكترين و ناتوان ترين ما آدميان ميتواند در پيشتر بردن نسل بعد آدميان داشته باشد

ثبت نام در خبرنامه