ورقی از خاطرات
شاید محال نیست
تیر ۱, ۱۳۹۸

آميختگى اين زندگى آدمى با همه كسانى كه در گذر عمر اثرى حتى بر دوستانش گذاشته اند

ثبت نام در خبرنامه