تپه اى در میانه ى هیرمند

ورقی از خاطرات
تپه اى در میانه ى هیرمند
فروردین ۲۴, ۱۳۹۸

چه بسيار همرنگ شدنهاى آگاهانه كه ارزشش صدبار از "متفاوت بودن" فراتر است

ثبت نام در خبرنامه