قسمت ۳ – دیوارهاى فاصله

ورقی از خاطرات
قسمت ۳ – دیوارهاى فاصله
اردیبهشت ۲۷, ۱۳۹۹

استاد يك كلاس بى آن كه تعمدى داشته باشد ميانه من و دوست عرب زبانى ديوارى كشيد. اما تلاشى نياز بود تا آن ديوارهاى فاصله در هم شكسته شود

ثبت نام در خبرنامه