قسمت ۲ – درد و رنج شناخت نامتقابل

ورقی از خاطرات
قسمت ۲ – درد و رنج شناخت نامتقابل
اردیبهشت ۲۰, ۱۳۹۹

یك درد در زندگى ما آن زمانى است كه خود واقعى ما از خود ايده آل ما دور است و درد ديگر اين است كه خود واقعى ما متفاوت است از آن تصورى كه در ذهن ديگران از ما نقش بسته است. بسا دوستانى هستند كه مي كوشند هر دوى اين ها به هم نزديك تر شوند

ثبت نام در خبرنامه