میقات سوم
ق۲
فروردین ۱۸, ۱۳۹۸

خانم جان و صنم بیگم به مرور خاطرات از میهمان جدیدشان مشغولند. خانم جان بسیار ناراحت است و خود را سرزنش می کند.

ثبت نام در خبرنامه