مفاهیم مدنی(۹) – قدرت روحانیّون

مفاهیم مدنی رساله مدنیه
مفاهیم مدنی(۹) – قدرت روحانیّون
بهمن ۱۰, ۱۳۹۴

آیا رساله ی مدنیّه به نوعی مؤیّد و مروّج قدرت روحانیّون است؟

ثبت نام در خبرنامه