مفاهیم مدنی(۱۲) – منشاء قوانین

مفاهیم مدنی رساله مدنیه
مفاهیم مدنی(۱۲) – منشاء قوانین
اسفند ۱, ۱۳۹۴

آیا قوانین منشاء الهی دارند یا آنکه بشر بدون آنکه از موضع یا منشاء فوق بشری الهام یا کمک بگیرد خود به وضع قوانین اقدام میکند ؟

ثبت نام در خبرنامه