تفسیرکننده معتبر

ما دوتا
تفسیرکننده معتبر
شهریور ۲۹, ۱۳۹۷

آرش: وحدت داشتن، یعنی درکنار هم بودن، به داد هم دیگه رسیدن، در موارد مهم به طور یکپارچه عمل کردن، هدف مشترک داشتن. می دونی، وحدت خیلی سرشارتره، خیلی پرتره، خیلی چیزا توش هست.

ثبت نام در خبرنامه