(۶۸) – دین اگر مطابق علم نباشد جهل است

ما دوتا
(۶۸) – دین اگر مطابق علم نباشد جهل است
شهریور ۱, ۱۳۹۷

تهمینه: یکی از تعالیم خیلی مهم حضرت بهاءالله که به نظر من روح این عصر و زمانه تطابق علم ودینه. آرش: تعالیم حضرت بهاءالله یه دریاست و همه شون هم روح این عصر و زمان هستن.

ثبت نام در خبرنامه