(۶۸) – دو نظام دانایی مکمل

ما دوتا
(۶۸) – دو نظام دانایی مکمل
شهریور ۸, ۱۳۹۷

آرش: بیت العدل اعظم، شورا حاکمه بین المللی بهائی می فرمایند: «علم و دین دو نظام دانایی مستقل اما مکمل یکدیگر و محرک پیشرفت تمدن می‌ باشند». تهمینه: همچنین «دین بدون علم به ‌سرعت به سطح خرافات و تعصبات تنزل می‌ یابد و علم بدون دین به ابزاری برای مادی‌ گرایی خشک تبدیل می‌ گردد.»

ثبت نام در خبرنامه