نهی از تعظیم و دست بوسی

ما دوتا
نهی از تعظیم و دست بوسی
آذر ۹, ۱۳۹۶

تهمینه : احترام گذاشتن هم حدی داره، این جور کارا رو دیگه بهش می گن چاپلوسی. آرش: درسته که وقتی به خاطر منفعت طلبی و طمع به یه نفر کرنش کنیم و تملق بگیم، کار زشت و حقیریه، اما شاید طرف مقابل ما واقعا" شایسته کرنش و احترام باشه.

ثبت نام در خبرنامه