کلمات مکنونه
فارسی
اردیبهشت ۱۴, ۱۳۹۹

ای اهل فردوس برین. اهل يقين را اخبار نمایيد که در فضای قدس قرب رضوان روضه جديدی ظاهر گشته و جميع اهل عالين و هياکل خلد برين طائف حول آن گشته‌اند. پس جهدی نمایيد تا به آن مقام درآیيد و حقایق اسرار عشق را از شقايقش جویيد و جميع حکمت های بالغه احديه را از اثمار باقيه‌اش بيابيد قرت ابصار الذين هم دخلوا فيه آمنين.

ثبت نام در خبرنامه