کلمات مکنونه
فارسی
خرداد ۱۱, ۱۳۹۹

ای خاک متحرک. من به تو مانوسم و تو از من مايوس. سيف عصيان شجره اميد تو را بريده و در جميع حال به تو نزديکم و تو در جميع احوال از من دور. و من عزت بی زوال برای تو اختيار نمودم و تو ذلت بی منتهی برای خود پسنديدی. آخر تا وقت باقی مانده رجوع کن و فرصت را مگذار

ثبت نام در خبرنامه