فرصت – ق۱
فروردین ۱, ۱۳۹۵

فرصت پیرمردی است که در زمانی خاص، در موقعیتی استثنایی قرار می گیرد.

ثبت نام در خبرنامه