فراسوی فرهنگ رقابت (۲۴) – نظرات پرفسور مایکل کارلبرگ

فراسوی فرهنگ رقابت
فراسوی فرهنگ رقابت (۲۴) – نظرات پرفسور مایکل کارلبرگ
خرداد ۱۲, ۱۳۹۷

آیا موضوع جایگزین کردن فرهنگ همیاری به جای فرهنگ رقابت با تجربیات جامعه بهائی ارتباط مستقیم دارد؟ آیا جامعه بهائی برای تحقق ایده هایش باید در روش ها خود تغییراتی ایجاد کند؟

ثبت نام در خبرنامه