صفحه نمایش ف۲ ق۶ – اکبر رادی۴

صفحه نمایش - فصل ۲
صفحه نمایش ف۲ ق۶ – اکبر رادی۴
مرداد ۷, ۱۳۹۷

نمایش باغ شب نمای ما (فصل دوم کتاب – جبّه) بخش اول: قسمت چهارم سرگذشت اکبر رادی. سخنان حمیده عنقا و آرش رادی، همسر و فرزند اکبر رادی در یک مصاحبه درباره او. بخش دوم: قسمت دوم و پایانی بخشی از نمایش نامه باغ شب نمای ما.

ثبت نام در خبرنامه