صد پرسش صد پاسخ
ظهور مسیح بر ابر
شهریور ۳, ۱۳۹۸

در قیامت مسیح بر ابر می‌آید. به نظر می‌آید این یک مفهوم ظاهری است. تفسیر شما بهائیان از این عبارت چیست؟

ثبت نام در خبرنامه