شوق یادگیری
کارنامه بد ق۱
بهمن ۲۳, ۱۳۹۵

پاسخ به والدینی که نمی دانند وقتی فرزندشان کارنامه ای با نمرات بد به خانه می آورد چه باید بکنند.

ثبت نام در خبرنامه