سوال از من، جواب از مامان (۳۵) – حضرت بهاءالله ق۲

سوال از من٬ جواب از مامان
سوال از من، جواب از مامان (۳۵) – حضرت بهاءالله ق۲
تیر ۲, ۱۳۹۷

چرا حضرت بهاءالله که وزیرزاده بودند و ثروت بیکرانی به ایشان به ارث رسیده بود دل به دنیا نبسته و چهل سال تبعید و زندان و رنج را قبول فرمودند؟

ثبت نام در خبرنامه