سرآشکار (۱۰) – فقره‌ هفتم کلمات مکنونه فارسی

سر آشکار
سرآشکار (۱۰) – فقره‌ هفتم کلمات مکنونه فارسی
بهمن ۲۰, ۱۳۹۸

ای پسر حب، از تو تا رفرف امتناع قرب و سدره ارتفاع عشق قدمی فاصله. قدم اول بردار و قدم ديگر بر عالم قدم گذار و در سرادق خلد وارد شو. پس بشنو آنچه از قلم عز نزول يافت.

ثبت نام در خبرنامه