زنگ مدرسه(۹) – کودکان محروم از تحصیل

زنگ مدرسه
زنگ مدرسه(۹) – کودکان محروم از تحصیل
شهریور ۶, ۱۳۹۵

علل ترک تحصیل یا محرومیّت از تحصیل بچّه ها ( بخش سوّم ) بررسی وضعیّت آماری کودکان محروم از تحصیل و مشکل بچّه های بدون شناسنامه.

ثبت نام در خبرنامه