زنگ مدرسه(۵) – کودکان محروم از تحصیل

زنگ مدرسه
زنگ مدرسه(۵) – کودکان محروم از تحصیل
مرداد ۹, ۱۳۹۵

ادامه بررسی دورنمای سند چشم انداز سال ۱۴۰۴ در اهمیّت توانمند سازی زنان برای جلوگیری از محرومیّت بچّه ها از تحصیل.

ثبت نام در خبرنامه