تساوی حقوق زنان و مردان

دوازده فانوس
تساوی حقوق زنان و مردان
دی ۲۹, ۱۳۹۴

زن و مرد در نزد خدا یکی است، چرا ما بندگان او، یکی را از دیگری برتر می دانیم ؟

ثبت نام در خبرنامه