دوازده فانوس
وحدت اساس ادیان
دی ۱۵, ۱۳۹۴

حقیقت ادیان الهی یکی است. این پیروان ادیانند که ایجاد اختلاف می کنند.

ثبت نام در خبرنامه