دوازده فانوس
وحدت لسان و خط
بهمن ۲۰, ۱۳۹۴

چقدر دنیای ما جای بهتر و راحت تری می بود اگر همه آدمها می تونستند با یک زبان مشترک با هم حرف بزنند.

ثبت نام در خبرنامه