فداکاری، آموزه بحران تندرستی

خبرنگار
فداکاری، آموزه بحران تندرستی
اردیبهشت ۲۴, ۱۳۹۹

گفتگو با: شهلا، رویا، بهنام و مرجان تعدادی از دوستان خوب خبرنگار، پاره‌ای از نمونه ها و اندیشه های ژرف معنونی را در مورد اصل فداکاری با ما سهیم می‌شوند.

ثبت نام در خبرنامه