حقوق بشر و رسانه های دولتی

خبرنگار
حقوق بشر و رسانه های دولتی
مرداد ۱۶, ۱۳۹۸

گفتگو با: دکتر شبنم معینی پور، پژوهشگر مسائل حقوق بشر نقش رسانه های ارتباط جمعی در حفظ حقوق شهروندان و ارتقاء حقوق بشر روز بروز پر رنگ تر می‌شود، بخصوص در جوامع بسته مانند ایران که از رسانه ها اغلب بصورت ابزار سرکوب بهره برداری می‌شود.

ثبت نام در خبرنامه