برابری جنسیتی، صلح و امنیت جمعی

خبرنگار
برابری جنسیتی، صلح و امنیت جمعی
آبان ۹, ۱۳۹۷

گفتگو با: خانم نوا کاولین، نماینده جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل، در زمینه برابری جنسیتی و توسعه. موضوع صلح و امنیت، همچنان از مهم ترین، جدی ترین و نگران کننده ترین چالش های جوامع انسانی به شمار می رود، و نقش زنان در ایجاد صلح و امنیت روز بروز اشکار تر می شه!

ثبت نام در خبرنامه