آفت مزمن تبعیض نژادی

خبرنگار
آفت مزمن تبعیض نژادی
خرداد ۲۱, ۱۳۹۹

گفتگو با: دکتر طاهره عهدیه؛ پزشک، سخنور و پژوهشگر مسایل اجتماعی تبعیض نژادی، بزرگ ترین و مخرب ترین معضل اجتماعی جامع آمریکاست، که بعد از گذشت قرن ها هم چنان به طور سازمان یافته در بسیاری از اقشار جامعه ادامه دارد.

ثبت نام در خبرنامه